Regulamin konkursu „Naturalna kobieta”

REGULAMIN KONKURSU NATURALNA KOBIETA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu o tytule „Naturalna Kobieta” (dalej „Konkurs”) jest portalu internetowego supersklepy.pl jest spółka supersklepy.pl sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Opolskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320519, REGON: 020911660, kapitał zakładowy spółki: 50000 zł. (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 7 marca 2012 r. do godziny 23.59.
 3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook, dostępnego pod adresem www.facebook.com (dalej „Portal”). Opis konkursu znajdzie się na stronie internetowej Organizatora – www.ekotarg.pl oraz na profilu portalu ekotarg.pl na (dalej „Profil”).
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, będzie czuwała powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
 5. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 20 lutego 2012 r. do 7 marca 2012 r. do godziny 23.59 przesłać poprawne odpowiedzi na pytania (W jakiej postaci kosmetyki z EDTA są dla nas najbardziej szkodliwe? Dlaczego oleje mineralne dodawane są do kosmetyków? O której godzinie rozpoczyna się warsztat BIO-KREM?) oraz listę zaproszonych do warsztatu BiO-KREM 3 znajomych na Facebooku. Odpowiedzi konkursowe należy przesyłać na mail marketing@ekotarg.pl.

2. Poprzez zgłoszenie przepisu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanego przez niego przepisu nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zamieszczenia przepisu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na tablicy Profilu oraz innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Spośród uczestników, którzy spełniają warunki Powyższe warunki regulaminu, Komisja wylosuje trzech zwycięzców. Zostaną im przyznane nagrody określone w § 5 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2.
 2. W skład jury wchodzą: Małgorzata Leja, Katarzyna Nowotarska i Karolina Granek – Grudniewska.
 3. Organizator opublikuje na stronie profilu wyniki Konkursu do dnia 8 marca 2012 roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody. Warunkiem przekazania nagrody będzie przesłanie, w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców, na adres e-mail Organizatora (marketing@ekotarg.pl) danych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko oraz pełen adres korespondencyjny).
 4. Nieprzesłanie przez uczestników danych adresowych wpodany sposób i w terminie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie rozlosowana ponownie.

§ 5. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Zaproszenie na warsztat BiO-KREM (wartość 100 zł),
  2. Pachnący naszyjnik z kolekcji Bożeny Kamińskiej (100zł)
  3. Zestaw kosmetyków naturalnych Organique Natural Cosmetics & SPA (120 zł)
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika Konkursu w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika danych adresowych.
 3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.
 4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres supersklepy.pl sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Opolskiej 4 – z dopiskiem na kopercie „Naturalna kobieta – konkurs”,  w terminie czternastu dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2.  Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz dla celów marketingowych Organizatora.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.