Regulamin konkursu Walentynkowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu o tytule „KONKURS WALENTYNKOWY” zwanego dalej  „Konkurs” jest serwis ekotarg.pl, którego właścicielem jest firma supersklepy.pl sp.
  z o.o.
  , z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Opolskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320519, REGON: 020911660, kapitał zakładowy spółki: 50000 zł. (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 11 lutego 2013 r. do godziny 23.59.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, będzie czuwała powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
 4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie i zapisane  bądź  zapiszą się na Newsletter serwisu ekotarg.pl.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
  w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 4 lutego 2013 r. do godziny 23.59 zapisać się na Newsletter serwisu ekotarg.pl.

2.      Do osób zapisanych na Newsletter zostanie dnia  5 lutego 2013 r. wysłana informacja mailowa z pytaniami konkursowymi.

3.      Prawidłowe odpowiedzi na pytania należy przesłać do dnia 10 lutego 2013 r. na adres mailowy: marketing@ekotarg.pl.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Spośród uczestników, którzy prześlą prawidłową odpowiedź na pytania konkursowe Komisja wylosuje czterech zwycięzców. Zostaną im przyznane nagrody określone
  w § 5 ust.1 pkt 1.
 2. W skład jury wchodzą: Katarzyna Nowotarska i Agnieszka Longier.
 3. Organizator opublikuje na stronie ekotarg.pl wyniki Konkursu do dnia 11 lutego 2013 roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody. Warunkiem przekazania nagrody będzie przesłanie, w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców, na adres e-mail Organizatora (marketing@ekotarg.pl) danych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko oraz pełen adres korespondencyjny).
 4. Nieprzesłanie przez uczestników danych adresowych w podany sposób i w terminie jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie rozlosowana ponownie.

§ 5. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 3 zestawy kosmetyków ekologicznych: krem pod oczy Optimum i różany krem na dzień, o łącznej wartości 210 zł każdy.
  2. 1 zestaw składający się z kremu pod oczy Optimum i nagrody niespodzianki.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika Konkursu w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika danych adresowych.
 3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.
 4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych
  w Regulaminie, bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane
  z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres supersklepy.pl sp. z o.o., z siedzibą
  w Siechnicach 55-011, przy ul. Opolskiej 4 – z dopiskiem na kopercie „Konkurs Walentynkowy”,  w terminie czternastu dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2.  Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany
  w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz dla celów marketingowych Organizatora.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.