Regulamin Strefy Użytkownika

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „Strefa Użytkownika” jest serwis ekotarg.pl, którego właścicielem jest firma supersklepy.pl sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Opolskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320519, REGON: 020911660, kapitał zakładowy spółki: 50000 zł. (dalej „Organizator”).

§ 2. UCZESTNICTWO W STREFIE UŻYTKOWNIKA

 1. Uczestnictwo w Strefie Użytkownika jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Strefy Użytkownika mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Strefie Użytkownika tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Strefy Użytkownika nie mogą być pracownicy Organizatora.
 4. Przystąpienie do Strefy Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Strefie Użytkownika.

§ 3. PRZEBIEG I WARUNKI UCZESTNICTWA W STREFIE UŻYTKOWNIKA

 1. Aby skorzystać z możliwości publikowania własnych treści w Strefie Użytkownika należy przesłać swój tekst na adres marketing@ekotarg.pl.
 2. Wysyłając tekst do publikacji w Strefie Użytkownika użytkownik deklaruje iż jest to tekst jego autorstwa, nie powielany w żadnym innym serwisie lub prasie.
 3. Wysyłając tekst do publikacji w Strefie Użytkownika użytkownik zgadza się na jego nieodpłatną publikację na serwisie ekotarg.pl
 4. Wysyłając tekst do publikacji w Strefie Użytkownika użytkownik  oświadcza, że przesłana przeze użytkownika treść nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA PUBLIKACJI

 1. Spośród uczestników, którzy prześlą na marketing@ekotarg.pl swój tekst, dział redakcji wybierze treści odpowiadające tematyką problematyce poruszanej na serwisie i opublikuje je w kategorii „Strefa Użytkownika”.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Strefy Użytkownika będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Strefy Użytkownika jest dostępny na stronie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.