Regulamin korzystania z serwisu ekotarg.pl

Właścicielem serwisu internetowego ekotarg.pl jest spółka supersklepy.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Opolskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320519, REGON: 020911660, kapitał zakładowy spółki: 50000 zł.

§ 1

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

„Administrator”

– Właściciel lub upoważniona przez Właściciela serwisu ekotarg.pl osoba mająca dostęp do wszystkich informacji zawartych na serwerze tego serwisu oraz mająca prawo do ich modyfikacji.

„Eko Partner”

– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi sklep internetowy, restaurację, gospodarstwo agroturystyczne, miejsce ekologicznego wypoczynku/turystyki lub jest producentem ekologicznej żywności lub innych produktów ekologicznych i współpracuje z serwisem ekotarg.pl na podstawie Regulaminu Współpracy.

„ Serwis ekotarg.pl”

– serwis internetowy ekotarg.pl, figurujący pod adresem internetowym http://www.ekotarg.pl, służący prezentacji, promowaniu, a także reklamie produktów ekologicznych, umożliwiający Użytkownikowi odnalezienie poszukiwanych informacji i produktów.

„Użytkownik”

– pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna, która ukończyła trzynasty rok życia i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z serwisu ekotarg.pl, a także działająca przez osoby uprawnione do jej reprezentowania osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która poprzez wejście na stronę internetową serwisu ekotarg.pl uzyskała dostęp do usług świadczonych przez ten serwis.

„Wizytówka Eko Partnera”

– część powierzchni strony internetowej serwisu ekotarg.pl, na której zamieszczony jest: znak towarowy Eko Partnera, opis, aktywny link tekstowy i graficzny do jego strony internetowej.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy ekotarg.pl ma na celu prezentację, promowanie, a także reklamę produktów ekologicznych w oferujących je sklepach internetowych bądź u producentów, umożliwiając w ten sposób Użytkownikowi odnalezienie sklepu bądź producenta sprzedającego poszukiwane przez niego produkty. Serwis ekotarg.pl świadczy również usługi reklamowe poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych banerów, linków tekstowych i graficznych albo innych form prezentacji medialnej.
 2. Koncepcja serwisu ekotarg.pl, jego wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 3

Prezentowane dane

 1. Serwis ekotarg.pl dokłada wszelkich starań, aby publikowane na jego stronach internetowych dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 2. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronach internetowych serwisu ekotarg.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, a także używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Właściciela serwisu.
 3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji.
 4. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Właściciela serwisu ekotarg.pl umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych portalu ekotarg.pl.
 5. Zamieszczenie, kopiowanie jakiejkolwiek treści, grafiki lub innej części serwisu ekotarg.pl bez pisemnej zgody Właściciela serwisu ekotarg.pl będzie karane grzywną oraz zgłaszane odpowiednim służbom.

§ 4

Zasady korzystania z serwisu ekotarg.pl

 1. Niezbędnym dla korzystania z serwisu ekotarg.pl jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies.
 2. Przebywanie na stronach internetowych serwisu ekotarg.pl jest równoznaczne z całkowitą akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownik wchodząc na stronę internetową serwisu ekotarg.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania go.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie serwisu ekotarg.pl. Działania takie stanowią między innymi czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów, a Właściciel serwisu ekotarg.pl jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 4. Administrator ma prawo badać sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu ekotarg.pl
 5. Użytkownik korzysta z serwisu ekotarg.pl na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił w związku z tym żadnych roszczeń.
 6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu ekotarg.pl Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@ekotarg.pl

§ 5

Rejestracja

 1. Korzystanie z serwisu ekotarg.pl nie wiąże się z podaniem danych osobowych ani z rejestracją Użytkowników.
 2. Użytkownicy, którzy chcą wyrazić swoją opinię o serwisie ekotarg.pl, eko partnerach współpracujących z serwisem, oferowanych przez nich produktach poproszeni zostaną o podanie imienia lub niku oraz adresu mailowego.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Serwis ekotag.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby upewnić się, że prezentowane informacje o Eko Partnerach, ich ofertach oraz prowadzonej działalności są kompletne i zgodne ze stanem rzeczywistym oraz z wymogami polskiego prawa, jednak nie może udzielać i nie udziela żadnych gwarancji odnośnie zawartych za ich pośrednictwem transakcji.
 2. Serwis ekotarg.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje prezentowane na jego stronach internetowych były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Eko Partnerem, od którego dana oferta pochodzi.
 3. Serwis ekotarg.pl zobowiązuje się zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, w tym zakłóceniami u podmiotu świadczącego usługi hostingowe i utrzymującego domenę, lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich. Serwis ekotarg.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by niezwłocznie usunąć problemy techniczne powstałe z jego winy.
 4. Serwis ekotarg.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Informacje o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania zamieszczone zostaną na serwisie.
 5. Serwis ekotarg.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, do których linki zamieszczono na stronach internetowych serwisu ekotarg.pl, ani za ich treść. Użytkownik korzysta z łączy do tych stron internetowych na własną odpowiedzialność.
 6. Serwis ekotarg.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte na stronach internetowych serwisu ekotarg.pl.

§ 7

Wypowiedzi Użytkowników

 1. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez niego na stronie internetowej serwisu ekotarg.pl, w szczególności są to: opinie na temat Eko Partnerów, prezentowanych produktów i artykułów.
 2. Publikowane wypowiedzi są prywatnymi opiniami Użytkowników, serwis ekotarg.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Za ich treść pełną i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik wprowadzający wypowiedź.
 3. Serwis ekotarg.pl nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usuwania lub skracania.
 4. Serwis ekotarg.pl usuwa wypowiedzi Użytkowników w szczególności, gdy:
 • naruszają one dobra osobiste, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
 • naruszają zasady współżycia społecznego,
 • Użytkownik zamieszcza reklamy, bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
 • zawierają one dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
 • naruszają one tajemnice handlowe, obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa patentowego, autorskiego oraz inne prawa własności,
 • świadomie wprowadzają w błąd.
 1. Użytkownik zamieszczający wypowiedzi zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela serwisu ekotarg.pl albo innych osób.
 2. Serwis ekotarg.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom bądź organom wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

§ 8

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu ekotarg.pl mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie tego Administratorowi drogą elektroniczną na adres: biuro@ekotarg.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego zawiadomienia. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu, innych regulaminów obowiązujących w serwisie ekotarg.pl oraz z przepisów prawa.

§ 9

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Użytkownik, który zapisał się na newsletter, dodał jakąkolwiek treść do serwisu lub zarejestrował się na serwisie ekotarg.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ten serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Serwis ekotarg.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, w tym przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
 3. Użytkownik, który zarejestrował się na serwisie ekotarg.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144. poz. 1204).
 4. Serwis ekotarg.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości, w tym także informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu ekotarg.pl, w szczególności informacji o utrudnieniach, zmianach, czy planowanych przerwach technicznych w działaniu tego serwisu.
 5. Podczas odwiedzin przez Użytkownika stron internetowych serwisu ekotarg.pl, serwis ten rejestruje informacje o: jego ISP (Internet Service Provider), stronie poprzez którą trafił do serwisu ekotarg.pl, odwiedzanych podstronach oraz dacie i czasie jaki spędził na nim. Ze względów bezpieczeństwa dane te są przechowywane.

§ 10

Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej serwisu ekotarg.pl pod adresem www.ekotarg.pl/regulaminy.
 2. Serwis ekotarg.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyn oraz bez wcześniejszego poinformowania o zamierzonej zmianie Użytkowników.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie serwisu ekotarg.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej serwisu ekotarg.pl
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, na skutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z serwisu ekotarg.pl prosimy kierować e-mailem na adres biuro@ekotarg.pl.
 7. Zasady użytkowania serwisu ekotarg.pl podlegają wykładni prawa polskiego, a organem prawnym rozstrzygającym ewentualne spory wynikłe z użytkowania tego serwisu jest sąd polski, właściwy dla miejsca siedziby właściciela serwisu ekotarg.pl.