Regulamin współpracy z serwisem ekotarg.pl

Właścicielem serwisu internetowego ekotarg.pl jest spółka supersklepy.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Opolskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320519, REGON: 020911660, kapitał zakładowy spółki: 50000 zł.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy ma na celu prezentację, promowanie, a także reklamę produktów ekologicznych w oferujących je sklepach internetowych bądź u producentów, umożliwiając w ten sposób Użytkownikowi odnalezienie sklepu bądź producenta sprzedającego poszukiwane przez niego produkty. Serwis świadczy również usługi reklamowe poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych banerów, linków tekstowych i graficznych albo innych form prezentacji medialnej.
 2. Serwis ekotarg.pl nie jest sklepem internetowym i jego Właściciel nie oferuje, ani nie prowadzi sprzedaży wskazanych lub opisanych na stronach internetowych Eko Partnerów produktów lub usług.

§ 2

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

„Administrator”

Właściciel lub upoważniona przez Właściciela serwisu ekotarg.pl osoba mająca dostęp do wszystkich informacji zawartych na serwerze tego serwisu oraz mająca prawo do ich modyfikacji.

Baza Eko Partnerów Nieaktywnych”

Baza Partnerów posiadających strony internetowe, na których Administrator, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, stwierdził nieprawidłowości, i w konsekwencji tego zawiesił czasowo ich aktywność, zgodnie z niniejszym regulaminem.

„Eko Partner”

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi sklep internetowy, restaurację, gospodarstwo agroturystyczne, miejsce ekologicznego wypoczynku/turystyki lub jest producentem ekologicznej żywności lub innych produktów ekologicznych i współpracuje z serwisem ekotarg.pl na podstawie Regulaminu Współpracy.

„Gospodarstwo agroturystyczne”

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz.93 ze zm.) lub osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą.

„Producent”

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz.93 ze zm.), osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność produkcyjną.

„Program współpracy z ekotarg.pl”

Program polegający na zamieszczaniu na stronie internetowej serwisu ekotarg.pl wizytówek Eko Partnerów, których zakres zależy od wybranej opcji programu, ofert produktów albo innych form reklamy, na zasadach określonych w Umowie współpracy oraz w niniejszym Regulaminie.

„Restauracja”

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz.93 ze zm.) będący właścicielem restauracji.

„ Serwis ekotarg.pl”

Serwis internetowy ekotarg.pl, figurujący pod adresem internetowym http://www.ekotarg.pl, służący prezentacji, promowaniu, a także reklamie produktów ekologicznych, umożliwiający Użytkownikowi odnalezienie poszukiwanych informacji i produktów.

„Sklep”

Sklep internetowy prowadzony przez Eko Partnera.

„Strona internetowa Eko Partnera”

Strona internetowa Eko Partnera Biznesowego, na której znajduje się sklep internetowy, lub która zawiera link do internetowej strony Eko Partnera, zamieszczona pod adresem wskazanym przez Eko Partnera (w Umowie współpracy bądź w inny sposób).

„Strona internetowa serwisu ekotarg.pl”

Strona internetowa serwisu ekotarg.pl, figurującego pod adresem http://www.ekotarg.pl oraz zamieszczone na tym samym serwerze wszystkie jej podstrony, to jest strony internetowe, do których ona odsyła poprzez system aktywnych linków, za wyjątkiem stron internetowych Eko Partnerów.

„Umowa współpracy”

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem serwisu a  Eko Partnerem,, na mocy której na zasadach określonych w tej umowie oraz w niniejszym Regulaminie, na serwisie ekotarg.pl zamieszczane są wizytówki Eko Partnera. Przedmiotowa umowa zawierana jest na piśmie, bądź też poprzez zatwierdzenie niniejszego regulaminu.

„Użytkownik”

Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna, która ukończyła trzynasty rok życia i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z serwisu ekotarg.pl, a także działająca przez osoby uprawnione do jej reprezentowania osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która poprzez wejście na stronę internetową serwisu ekotarg.pl uzyskała dostęp do usług świadczonych przez ten serwis.

„Weryfikacja strony internetowej Partnera Biznesowego”

Dokonywana przez Administratora analiza danych zamieszczonych na stronie internetowej Eko Partnera z punktu widzenia ich aktualności oraz zgodności z postanowieniami Umowy współpracy oraz niniejszego Regulaminu.

„Wizytówka Eko Partnera”

Część powierzchni strony internetowej serwisu ekotarg.pl, na której zamieszczony jest: znak towarowy Eko Partnera, opis, aktywny link tekstowy i graficzny do jego strony internetowej.

§ 3

Zasady współpracy

 1. Serwis zamieszcza na swoich stronach internetowych wizytówki Eko Partnerów zgodnie z aktualną, obowiązującą ofertą współpracy.
 2. Zakupienie produktu/usługi za pośrednictwem serwisu oznacza zakupienie przez Użytkownika produktu/usługi bezpośrednio u/od danego Eko Partnera, którego Użytkownik odnalazł lub do którego strony internetowej dotarł dzięki korzystaniu ze strony internetowej serwisu ekotarg.pl.
 3. Zamieszczenie wizytówek Eko Partnerów, na stronach internetowych serwisu w treści i formie uzależnionej od wybranego przez Eko Partnera Programu Współpracy odbywa się w terminach oraz na zasadach określonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Za udział w wybranym przez siebie Programie Współpracy, Eko Partner uiszcza opłaty, których rodzaj i wysokość zależy od rodzaju wybranego przez niego Programu.
 5. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i indywidualnych ustaleniach z Eko Partnerem, Eko Partner może ponosić dodatkowe opłaty (w tym opłaty niestandardowe), o których uprzednio serwis ekotarg.pl poinformuje Eko Partnera, w szczególności za dodatkowe usługi świadczone na jego rzecz.

§ 4

Zawarcie umowy

 1. W celu podjęcia współpracy każdy zainteresowany podmiot powinien zapoznać się z dostępnymi na stronie internetowej serwisu informacjami dotyczącymi zasad działania tego serwisu, w tym znajdującymi się tam regulaminami. Ponadto winien dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej , przy czym rejestracji może dokonać jedynie właściciel danego podmiotu albo upoważniona przez niego osoba. Zainteresowany współpracą powinien zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję” zamieszczonego pod formularzem rejestracyjnym www.ekotarg.pl/rejestracja
 2. Właściciel serwisu ekotarg.pl zastrzega sobie prawo wyboru podmiotów, z którymi nawiąże współpracę. Wypełnienie pola rejestracyjnego oraz zaakceptowanie Regulaminu nie będzie stanowiło podstawy roszczenia o zawarcie umowy współpracy. Decydujące zdanie w zakresie nawiązania współpracy należy do właściciela serwisu ekotarg.pl.

§ 5

Podmioty, z którymi serwis ekotarg.pl nie współpracuje

 1. Właściciel serwisu nie akceptuje zgłoszeń podmiotów o niskiej wiarygodności, w szczególności takich, które nie wypełniają ustawowego obowiązku podawania danych dotyczących swojej działalności.
 2. Właściciel serwisu ekotarg.pl nie akceptuje zgłoszeń sklepów „klonów“ działających na zasadach franczyzy od jednego franczyzodawcy.
 3. Właściciel serwisu ekotarg.pl nie współpracuje z podmiotami oferującymi produkty, których wytwarzanie, przetwarzanie, obrót, w tym sprzedawanie, są zakazane przez prawo, a także takimi, które oferują produkty wątpliwej jakości i pochodzenia.

§ 6

Zamieszczenie wizytówek Eko Partnerów

 1. Zamieszczenie wizytówek Eko Partnera na stronach internetowych serwisu następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania.
 2. Eko Partner, celem umieszczenia jego wizytówki na stronie internetowej ekotarg.pl, uzupełnia profil, umieszczając w nim wymagane dane, link oraz grafikę w wymaganej formie. W przypadku braku uzupełnienia wymaganych części profilu wydłużeniu może ulec termin wskazany w pkt.1 powyżej. W takim wypadku serwis ekotarg.pl nie odpowiada za opóźnienie.
 3. Usunięcie przez serwis ekotarg.pl wizytówek Eko Partnera, następuje z przyczyn, na warunkach i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Wymogi dotyczące strony internetowej Eko Partnera

 1. Eko Partner będący dysponentem domeny internetowej, na której umieszczona jest jego strona Internetowa, powinien legitymować się tytułem prawnym do domeny.
 2. Strona internetowa Eko Partnera musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze, powinna być stworzona w technice pozwalającej na jej dostęp za pomocą http i https oraz w technice umożliwiającej serwisowi ekotarg.pl wykonanie wszelkich zobowiązań w związku z podjętą współpracą.
 3. Treści prezentowane na stronie internetowej Eko Partnera, w tym w szczególności opis produktów oferowanych przez niego muszą być dostępne w języku polskim.

§ 8

Minimalny zakres informacji zamieszczonych na stronie internetowej Eko Partnera

 1. Na stronie internetowej Eko Partnera powinna znajdować się co najmniej jego nazwa, siedziba, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a w przypadku sklepów internetowych regulamin zakupów i opis procesu reklamacyjnego oraz ewentualnego zwrotu zakupionego towaru.
 2. Eko Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje zamieszczone na jego stronie internetowej. Odpowiedzialność serwisu za te dane jest wyłączona.
 3. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie internetowej Eko Partnera powinny być aktualne.
 4. Przed dodaniem wizytówki Eko Partnera, Administrator dokonuje weryfikacji jego strony internetowej. Wizytówka Eko Partnera zostanie dodana na stronę internetową serwisu ekotarg.pl tylko wtedy, gdy strona internetowa Eko Partnera będzie spełniała wymogi określone w niniejszym Regulaminie i po spełnieniu określonych w nim obowiązków.

§ 9

Weryfikacja strony internetowej Eko Partnera

 1. W interesie Eko Partnerów i Użytkowników, Administrator dokonuje raz na kwartał weryfikacji stron internetowych Eko Partnerów.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora nieprawidłowości na stronie internetowej Eko Partnera, w szczególności nieaktualności zamieszczonych tam danych, wizytówki Eko Partnera zostają niezwłocznie przeniesione do Bazy Eko Partnerów Nieaktywnych.
 3. O stwierdzonych nieprawidłowościach Administrator informuje Eko Partnera poprzez wysłanie mu wiadomości drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Eko Partnera do kontaktu.
 4. Eko Partner ma obowiązek ustosunkować się do informacji i wskazanych przez Administratora nieprawidłowości w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania do niego informacji wskazanej w pkt. 3 powyżej. Jeżeli Eko Partner nie usunie nieprawidłowości w terminie tygodniowym od dnia wysłania mu informacji, o której mowa w pkt. 3, Administrator usunie wizytówki Eko Partnera ze stron internetowych serwisu ekotarg.pl bez zwrotu opłat uiszczonych na poczet współpracy.
 5. Eko Partner powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o usunięciu ze swojej strony internetowej wskazanych mu nieprawidłowości.
 6. Serwis ekotarg.pl zobowiązuje się usunąć wizytówki Eko Partnera z Bazy Eko Partnerów Nieaktywnych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia, że nieprawidłowości zostały usunięte.
 7. Administrator ma prawo niezwłocznie usunąć ze strony internetowej portalu ekotarg.pl wizytówki Eko Partnera, w przypadku gdy stwierdzi, że:

a) na stronie internetowej Eko Partnera, jego banerze, linku tekstowym lub graficznym albo innej formie reklamy znajdują się treści naruszające prawo lub normy obyczajowe, w szczególności:

 • treści naruszające zasady uczciwej konkurencji;
 • treści wprowadzające w błąd Użytkowników, w szczególności co do jej dysponenta, pochodzenia prezentowanych na niej produktów lub w inny sposób;
 • treści naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcające do łamania praw autorskich;
 • treści obraźliwe, oszczercze, naruszające dobra osobiste innych ludzi.

b) Eko Partner zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

c) Strona Eko Partnera jest nieaktywna.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 7 powyżej, postanowienia par.9 ust.4 zd.3 i 4 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 10

Aktualizacja danych na wizytówkach Eko Partnera

 1. Eko Partner zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, zawiadomić Administratora o potrzebie aktualizacji danych podanych w jego wizytówkach, poprzez wysłanie mu wiadomości drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.
 2. Serwis ekotarg.pl zobowiązuje sie zaktualizować wskazane dane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości.

§ 11

Odpowiedzialność

 1. Serwis zobowiązuje się zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych przez siebie usług, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, w tym zakłóceniami u podmiotu świadczącego usługi hostingowe i utrzymującego domenę. Serwis nie odpowiada także za niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Serwis ekotarg.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć problemy techniczne powstałe z jego winy.
 3. Serwis ekotarg.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni e-mailem. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność serwisu ekotarg.pl za wszelkie szkody pośrednie i następcze, a także za utracone korzyści poniesione przez Eko Partnerów w związku z zawarciem współpracy z ekotarg.pl.

§ 12

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez Eko Partnerów oraz Użytkowników poprzez zgłoszenie tego Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego zawiadomienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu określającego zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu ekotarg.pl, dostępnego pod adresem www.ekotarg.pl/regulaminy, oraz innych obowiązujących regulaminów, zamieszczonych na stronach internetowych serwisu ekotarg.pl.

§ 13

Przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania korespondencji związanej ze swoją działalnością na adres e-mail Eko Partnera, wskazany przez niego  jako adres do kontaktu.
 2. Eko Partner jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od wprowadzenia stosownych zmian – zawiadomić serwis ekotarg.pl o zmianach dotyczących adresu do korespondencji. W razie zmiany adresu i nie poinformowaniu o tym fakcie serwisu ekotarg.pl, wysyłana korespondencja na dotychczasowy adres Eko Partnera będzie uważana za doręczona z wszelkimi tego konsekwencjami.

§ 14

Polityka ochrony prywatności

 1. Eko Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Serwis dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, w tym dochowa wszelkich starań przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Serwis dochowa wszelkich starań, aby wszystkim swoim Partnerom Biznesowym umożliwić realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
 3. Eko Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu ekotarg.pl informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144. poz. 1204).
 4. Serwis ekotarg.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Eko Partnerom niezapowiedzianych wiadomości, w tym także informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu ekotarg.pl, w szczególności informacji o utrudnieniach, zmianach oraz planowanych przerwach technicznych w działaniu serwisu.

§ 15

Zmiana regulaminu

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. Każdy Eko Partner zostanie powiadomiony o planowanych zmianach postanowień niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną, na adres e-mail, na 7 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. W przypadku, gdy Eko Partner nie zgadza się na wprowadzenie zmian do Regulaminu, powinien zawiadomić o tym serwis ekotarg.pl drogą elektroniczną na adres biuro@ekotarg.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o planowanych zmianach. Odmowa akceptacji nowych postanowień Regulaminu przez Eko Partnera jest równoznaczne z zakończeniem współpracy, która ulega zakończeniu z końcem następnego miesiąca po miesiącu, w którym serwis ekotarg.pl powziął wiadomość o odmowie akceptacji nowych postanowień Regulaminu. Eko Partner zobowiązany jest ponosić stosowne opłaty do końca obowiązywania współpracy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy miesiąc, w którym Eko Partner złożył oświadczenie o braku akceptacji nowych postanowień regulaminu jest jednocześnie ostatnim miesiącem  zakładanego uprzednio okresu współpracy. W takim faktycznym przypadku współpraca kończy się z końcem tego miesiąca, w którym zostało złożone przedmiotowe oświadczenie Eko Partnera.
 4. Brak wiadomości od Eko Partnera w terminie 7 dni od dnia jego zawiadomienia poczytuje się za zgodę na zmianę postanowień Regulaminu.
 5. Zmiany wprowadzone do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej serwisu ekotarg.pl jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Programu Partnerskiego.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki ochrony prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować drogą elektroniczną – e-mailem na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć.
 3. Zasady uczestnictwa w wybranym przez Eko Partnera Programie Współpracy z ekotarg.pl podlegają wykładni prawa polskiego, a ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu bądź z podjętej współpracy rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela serwisu ekotarg.pl.